1. Posiadanie przez Klienta - kierowcę i Najemcę, prawa jazdy ważnego kategorii B od minimum 3 lat i skończone 26 lat.
 2. Wymagany jest drugi Kierowca do wynajmu kampera.
 3. Wymagane do podpisania umowy wypożyczenia kampera są dane z dwóch dokumentów tożsamości w tym ważne prawo jazdy Najemcy i drugiego Kierowcy.
 4. Podróż poza kraje Unii Europejskiej wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego.
 5. Rezerwacja kampera tylko poprzez podpisanie umowy lub wpłacenie opłaty rezerwacyjnej. Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych.
 6. Sporządzenie kalkulacji cenowej, wyceny wynajmu wg zapytania Klienta wysłanej na adres campery@asone.pl
 7. Podpisanie umowy wynajmu kampera przez obie Strony (forma i miejsce do ustalenia)
 8. Wpłata przez Klienta uzgodnionej przez Strony opłaty rezerwacyjnej (opłata ta nie podlega zwrotowi) w wysokości 30% ceny najmu do 3 dni po potwierdzeniu rezerwacji emailem na adres campery@asone.pl oraz przesłaniu przez wypożyczalnię umowy na wynajem kampera.
 9. Wpłata pozostałej części kwoty za wynajem oraz kaucji w wysokości do 7000,00 złotych brutto minimum 10 dni przed wypożyczeniem auta (daty zgodne z umową).
 10. Jeżeli kaucja i dopłata do całkowitej ceny wypożyczenia kampera nie zostanie wpłacona auto nie jest wydawane Najemcy a wpłacona opłata rezerwacyjna nie jest zwracana.
 11. Kaucje przyjmujemy przelewem na konto, gotówką.
 12. Wydanie oraz zwrot kampera odbywa się w Warszawie przy ul. Zwoleńska 89 lub w dowolnym miejscu w Polsce za dodatkową opłatą ustaloną indywidulanie.
 13. Najemca zobowiązany jest do należytego dbania o stan techniczny kampera, czystość oraz o jego bezpieczeństwo.
 14. Pojazd powinien zostać zwrócony w stanie nie gorszym (protokół odbioru) od otrzymanego w dniu wynajmu. Wyjątek stanowi zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
 15. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu wraz z kompletem kluczy przez czas trwania umowy. Powinien zabezpieczyć te rzeczy przed kradzieżą oraz zgubieniem. Pozostawienie tych rzeczy w samochodzie poza czasem przebywania przez Najemcę w kamperze jest zakazane.
 16. Zabronione jest podnajmowanie pojazdu osobom i firmom trzecim.
 17. Prowadzić pojazd może tylko wskazany w umowie najmu kierowca lub kierowcy.
 18. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e papierosów, fajek i innych używek i całkowity zakaz przewożenia i używania narkotyków.
 19. W pojeździe nie wolno przewozić materiałów niebezpiecznych, toksycznych oraz wybuchowych. Wyjątek stanowi butla gazu z propanem.
 20. Przewożenie zwierząt w pojeździe wymaga pisemnej zgody wynajmującego.
 21. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie / natychmiast poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej awarii, usterce, kolizji lub wypadku drogowym z udziałem wynajmowanego kampera i zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących postępowania w zaistniałej sytuacji.
 22. Najmujący wyraża zgodę na pobranie z kaucji gwarancyjnej opłaty za naprawę szkody która została przez Niego wyrządzona. Jeżeli szkoda przewyższa wpłaconą kaucję i nie zostanie pokryta z ubezpieczenia AC kampera lub OC sprawcy Najemca zgadza się na dopłatę pozostałej kwoty i nie wyraża sprzeciwu.
 23. Wszystkie Szkody wyrządzone przez Najemcę w tym komunikacyjne do wysokości wpłaconej kaucji, są usuwane z wpłaconej gwarancji przez Najemcę. Nie są takie szkody zgłaszane do ubezpieczyciela i Wynajmujący nie wyraża zgody na zgłoszenie takich szkód przez Najemcę.
 24. Za zgłoszenie szkody komunikacyjnej z OC pojazdu specjalnego typu kamper zgłoszone po za wiedzą i pisemną zgodą ( email ) Wynajmującego podlegają karzę w wysokości wpłaconej kaucji. Najemca zobowiązuje się tą karę zapłacić, nawet po oddaniu przez Wynajmującego kaucji Najemcy.
 25. Wszystkie Szkody nie komunikacyjne wyrządzone w czasie najmu kampera przez Najemcę usuwane są na koszt Najemcy. Roszczenia Wynajmującego wobec Najemcy za spowodowane szkody, mogą być wyższe niż wpłacona kaucja. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszystkich wyrządzonych szkód niekomunikacyjnych. Najemca zobowiązuje się tą karę koszty zapłacić, nawet po oddaniu przez Wynajmującego kaucji Najemcy.
 26. Przy każdej szkodzie komunikacyjnej wyrządzonej przez Najemcę powyżej wpłaconej kaucji, szkoda zostanie naprawiona przy udziale polisy AC wypożyczalnie, chyba że ubezpieczyciel odmówi odszkodowania ( np. z powodu prowadzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków ) wtedy Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w 100% z własnych środków. Najemca zawsze pokrywa tz udział własny w wysokości wpłaconej kaucji.
 27. Klient wyraża zgodę na monitorowanie pojazdu systemami GPS podczas użytkowania kampera.
 28. Pozostałe warunki wynajmu określa umowa wynajmu oraz kodeks cywilny.
 29. Wypożyczalnia bez podania przyczyny może odmówić wydania, wypożyczenia kampera. W tym przypadku jeżeli została wpłacona opłata rezerwacyjna zostaje ona zwrócona na konto Najemcy w terminie 7 dni od daty poinformowania Najemcy o takim fakcie.
 30. W określonych przypadkach kaucja gwarancyjna może być określana indywidualnie.
 31. Wynajmujący nie udziela żadnej rekompensaty z powodu popsucia się lodówki, klimatyzacji, pompki wody czy innych elementów należących do wyposażenia kampera w tym za uszkodzenia mechaniczne i losowe. Jeżeli Najemca przed terminem odda wadliwy samochód, Wynajmujący odda pozostałą część opłaty za wynajem Najemcy oraz rozliczy kaucję.